Show simple item record

dc.contributor.advisorCansaran, Arzu
dc.contributor.authorDursun, İlker
dc.date.accessioned2022-03-09T14:56:35Z
dc.date.available2022-03-09T14:56:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WY5CM7tPNE2z_YM6pBu0t58Vt_juZL42GDzzbb4JoBiVX9581W6Iu9Y45n4QbcHH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12450/2016
dc.description.abstractBu çalı?mada Yedikuğular Ku? Cenneti Baraj Gölü (Amasya) ve çevresinin florası ara?tırılmı?tır. Çalı?ma alanından 2013-2015 yılları vejetasyon dönemlerinde toplanan 400 bitki örneğinin te?hisi sonucunda, bu alanda yayılı? gösteren 51 familya ve 143 cinse ait 230 tür ve tür altı takson tespit edilmi?tir. Alandaki taksonların 13'ü Endemik olup Endemizm oranı %5,65'tir. Ara?tırma alanından belirlenen taksonların 23'ü (%10) Avrupa–Sibirya, 28'i (%12,17) ?ran – Turan ve 17'si (%7,39) de Akdeniz fitocoğrafik bölgesi elementidir. 162 takson (%70,43) ise birden fazla ya da bilinmeyen bölgelidir. En fazla takson içeren ilk 5 familya; Asteraceae (Compositae) (32 takson; %13,91), Fabaceae (Leguminosae) (28 takson; %12,17), Poaceae (Gramineae) (20 takson; %8,69), Boraginaceae (14 takson; %6,08) ve Lamiaceae (Labiatae) (13 takson; %5,65) ?eklindedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the flora of the Yedikuğular Ku? Cenneti (Yedikır Dam Lake) (Suluova/Amasya) and its surroundings were investigated. In the Study area, as a result between 2013 and 2015 vegetation periods, 230 taxa (species and subspecies) which belong to 51 families and 143 genus, were determined. 13 of them are endemic and the rate of endemism is %5,65. 23 (%10) of the taxa, which determined in the Study area, is Europe-Siberian, 28 (%12,17) is IranTuranian and 17 (%7,39) is Mediterranean phytogeographic region elements. 162 taxa (%70,43) belong to more than one region or unknown region. The order of the first five families which consist most taxa ar as follows: Asteraceae (Compositae) (32 taxa; %13,91), Fabaceae (Leguminosae) (28 taxa; %12,17), Poaceae (Gramineae) (20 taxa; %8,69), Boraginaceae (14 taxa; %6,08) and Lamiaceae (Labiatae) (13 taxa; %5,65), respectively. VIIen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAmasya Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectBiologyen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectYedikuğular Ku? Cennetien_US
dc.subjectAmasyaen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectYedikuğular Ku? Cennetien_US
dc.subjectAmasyaen_US
dc.titleYedikuğular Kuş Cenneti (Yedikır Barajı) ve çevresinin (Suluova/Amasya) floristik yapısıen_US
dc.title.alternativeFloristic structure of Yedi?kuğular Kuş Cenneti? (Yedi?kır Dam) and its surroundings (Suluova/Amasya)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid413382en_US
dc.institutionauthorDursun, İlker


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record